Hur fungerar aktieutdelning? Guide till utdelningsinvestering


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Att handla med aktier är ett sätt att spara som fler och fler småsparare får upp ögonen för. Motiveringen till detta är för många att när värdet på aktien stiger så stiger per automatik värdet av ditt aktieinnehav. Du tjänar helt enkelt pengar på att efterfrågan på bolagets aktier ökar.

Me det finns även andra sätt där aktieinnehav kan fungera som ett sätt att tjäna pengar. Utdelning är ett sådant. I den här artikeln ser vi på vad utdelning är, hur det fungerar, varför bolag ger utdelning och hur det påverkar ditt sparande.

Träd med pengar i bakgrunden text framför: Aktieutdelningar hur fungerar det, när får man utdelning, skatt?

Vad är utdelning?

Att äga en, eller flera aktier i ett bolag innebär att du äger en del av bolaget. Därmed har du även rätt till de vinster som bolaget gör. Både i nuläget och framtida vinster. Generellt sett är din ägarandel i bolaget så liten att din faktiska bestämmanderätt över vad bolaget ska göra med sin vinst praktiskt taget är obefintlig. Men om bolaget väljer att dela ut sin vinst finns du med och har rätt till en del av kakan.

Utdelning är när ett företag har gått med vinst och väljer att dela ut hela, eller delar, av sin vinst till sina aktieägare. Detta sker oftast i form av kontanta medel men kan i vissa fall även ske i form av fondemission, återköp av aktier eller inlösen av aktier. Men kontanta pengar är den vanligaste formen för utdelning. 

Om du letar efter en plattform för investeringar kan du se våra tips på bästa bankerna för att investera i aktier och fonder!

Delar alla bolag ut pengar till aktieägarna?

Nej, det är inte alla bolag som ger utdelning till sina aktieägare i form av pengar. Det finns flera orsaker till detta. En orsak är att bolaget helt enkelt inte gått med vinst under ett, eller flera år. Då finns inga pengar att dela ut. 

Även om ett företag gått med vinst kan dessa medel behövas för att täcka upp för år då man gått med förlust.

En annan orsak till att det inte blir någon utdelning till aktieägarna kan vara att bolaget väljer att återinvestera hela vinsten i företaget. För små och relativt nya bolaget är detta ofta fallet då de behöver vinsten för att företaget ska kunna fortsätta växa.

Ett större eller äldre bolag har generellt sett inte samma behov av återinvestering för att överleva och det är därmed vanligare att dessa bolag ger utdelning till aktieägarna.

Ytterligare en orsak till att ett bolag inte ger utdelning är att det är en bestämd affärsstrategi. Oavsett hur stor vinsten blir så har ledningen bestämt att man inte ger utdelning. Denna strategi kan så klart ändras under tidens gång så att ett bolag som tidigare inte haft utdelning börjar ge det. Eller tvärtom.  

Hur mycket brukar aktier ge i utdelning?

Utsträckt hand med glänsande pengapåse

Det varierar en hel del mellan bolag och mellan olika branscher. Vissa bolag har en lång historik av att dela ut pengar till aktieägarna, utan att sänka utdelningen genom åren.

De bästa exemplen på sådana bolag ingår i listan över amerikanska aktier som kallas Dividend Champions. I den listan finns de bolag som höjt sin utdelning varje år i minst 50 år i rad.

En annan sådan lista är den som kallas Dividend Kings. Den innefattar bolag som höjt utdelning minst 25 år i rad.

Vissa bolag har som policy att försöka bibehålla eller höja utdelningen varje år. Andra delar ut när de kan, i goda tider.

Ett vanligt mått på utdelning är det som kallas direktavkastning. Det visar hur stor utdelningen är i procent, i förhållande till nuvarande aktiekurs.

Vanligt är att direktavkastningen för bolag med regelbundna utdelningar ligger på mellan 2-5 procent. Det finns dock exempel på bolag som delar ut mindre och bolag som delar ut mer, ibland upp emot 10 procent.

Men det är generellt inte rekommenderat att bara titta på hur hög direktavkastningen är. Värdet för en utdelningsinvesterare ligger i att ha bolag som kan dela ut i alla tider, år efter år.

Varför har bolag utdelning?

Vid en första anblick kan det förefalla som en paradox att ett bolag delar ut delar av sin vinst. Vore det inte bättre att återinvestera de pengarna i bolagets verksamhet? Bolaget vill väl ha så mycket pengar som möjligt för att växa och bedriva sin verksamhet? Ja och nej. 

Självfallet är det bra och viktigt för bolaget att ha tillräckligt med kapital och likviditet för att täcka kostnader, fortsätta växa och göra en del nya investeringar. Men att ha mer kapital än vad som egentligen behövs fyller inget syfte. Snarare kan det vara en nackdel. 

Ett bolags tillväxt räknas ofta i lönsamhetsmått. Ett exempel på ett sådant mått är förhållandet mellan det egna kapitalet och den vinst som bolaget gör. Om de två är i balans kommer lönsamhetsmåttet bli som störst och måttet på lönsamhet så högt som möjligt. Men om kapitalet är för stort och år för år växer kommer den procentuella lönsamheten och tillväxten att sjunka. Även om företaget i rent monetära termer gör samma vinst varje år!

Om bolaget så att säga kan göra sig av med det extra kapital som tynger ner det, och som vid en analys gör att bolaget ser mindre lönsamt ut, så är det något positivt för bolaget. Just därför ger bolag ut delar av sin vinst till sina aktieägare. Utdelning helt enkelt. Det ekonomiska värdet på bolaget ändras dock inte baserat på utdelning och vi ska snart se varför.

Hur påverkas aktievärdet av utdelning?

Förenklat kan man säga att det finns två sätt som en aktieägare tjänar pengar på sitt aktieinnehav. Antingen stiger aktiekursen, eller så får man utdelning. 

Det är viktigt att komma ihåg att det ekonomiska värdet på ett bolag inte minskar beroende på om de ger utdelning eller inte. Dock ändras förhållandet mellan aktiens värde och de kontanta pengarna för aktieägarna.

Efter utdelning har bolaget mindre pengar till sitt förfogande. Det innebär att aktiepriset sjunker. Som aktieägare ser man alltså å ena sidan hur värdet på de aktier man har sjunker, men å andra sidan har man just fått kontant utdelning istället.

Om företaget inte ger utdelning utan väljer att återinvestera vinsten i företaget kommer aktieägarna inte få några kontanta medel, men istället kommer troligen aktiekursen att stiga. 

Det totala värdet av aktieägarens sparande ändras alltså i princip inte baserat på utdelningen. Antingen finns sparandet i form av aktier med en högre kurs, eller så finns sparandet i form av utdelade kontanter som man efter eget tycke kan återinvestera hur man vill. 

När kommer aktieutdelningen?

Aktieutdelningen är kopplad till bolagets räkenskapsår och årsbokslut och därför kan olika bolag ge utdelning under olika delar av året. Bolagen bestämmer utdelningsandel och när utdelningen ska ske, under sin bolagsstämma.

Många gånger är räkenskapsåret detsamma som kalenderåret. Men i vissa fall väljer företag att börja och sluta sitt räkenskapsår någon annan tid på kalenderåret än just månadsskiftet december/januari.

När räkenskapsåret är slut sammanställs årsredovisningen som visar om bolaget gått med vinst eller förlust under året och hur stora dessa belopp i så fall är. Det är då upp till styrelsen att bestämma hur detta resultat ska hanteras. Om bolaget gått med vinst behöver man fatta beslut om vad som ska göras med denna. 

Som vi redan sett kan utdelning till aktieägarna vara en möjlig lösning för att balansera kapitalet. I så fall sker denna utdelning efter årsstämman. Eftersom de flesta företag har kalenderåret som sitt räkenskapsår tenderar utdelningen att ske under våren eller försommaren då årsredovisningen för föregående år blivit klar. 

  • I Sverige är det vanligt att bolag delar ut en gång om året, ofta i april och maj.
  • I USA är det vanligt att bolag delar ut en gång i kvartalet.
  • Det finns bolag som delar ut pengar varje månad.
  • Det finns bolag som delar ut två gånger om året.

För att få del av utdelningen måste du dock finnas registrerad i bolagets aktiebok på avstämningsdagen. Därmed finns några viktiga, på varandra följande, dagar som är bra att ha koll på.

Vad är Sink-dag?

Sink-dagen är den dag då du som allra senast kan köpa aktien för att få del av utdelningen. Sink-dagen sammanfaller för det mesta med årsstämman då beslut om utdelningen tas.

Sink-dagen är två dagar före avstämningsdagen och enligt de regler som gäller i Sverige innebär det att du kan köpa en aktie på sink-dagen och ändå hinna registreras som ägare innan avstämningsdagen.

Vad är X-dag?

X-dagen infaller dagen efter sink-dagen. På x-dagen kan du visserligen köpa aktien men du har ingen rätt utdelningen. 

Däremot har den som säljer aktien på x-dagen fortfarande rätt till utdelningen. Detta är på grund av att vi i Sverige har två likviddagar vid försäljning av aktier. Det betyder att ägandeskapet av en aktie officiellt registreras två dagar efter själva affären gjordes. Därmed kan du sälja en aktie på x-dagen men du kommer fortfarande stå kvar som ägare över avstämningsdagen. Och det är det som räknas. 

Samma princip gäller den som köper aktien på X-dagen. Även om affären görs innan avstämningsdagen så kommer inte ägandeskapet registreras förrän efter avstämningsdagen.

Vad är avstämningsdag?

Avstämningsdagen är den dag då bolaget stämmer av vilka som finns registrerade som aktieägare och vilka som därmed har rätt till utdelningen. För europeiska, kanadensiska och amerikanska aktier infaller avstämningsdagen två dagar efter sink-dagen och alltså dagen efter x-dagen. 

Förenklat kan man säga att det enda som avgör om du har rätt till utdelning eller inte är huruvida du finns registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte. 

Är det skatt på utdelning?

Om du äger aktier på ett ISK eller en kapitalförsäkring behöver du inte betala skatt på aktieutdelning. Du betalar då istället en schablonskatt på hela ditt innehav på kontot. Därför är det populärt att ha sina utdelningsaktier på denna typ av konton. Det är både enklare och oftast förmånligt.

På en vanlig aktiedepå beskattas utdelningar med 30 procent. Det är samma skattesats som gäller vinst vid försäljning av aktier på denna typ av konto.

Vad är källskatt vid utdelning i utländska bolag?

När du får utdelning från ett utländskt bolag så dras skatt i det landet där bolaget är registrerat. Detta kallas för utländsk källskatt. Ofta ligger den på 15 procent, men det finns även andra skattenivåer och det skiljer sig mellan olika länder.

Du har möjlighet att få tillbaka de pengar du betalar i utländsk källskatt. Om du har en kapitalförsäkring hos Avanza eller Nordnet sköter de processen med att avräkna och återbetala det du betalat i utländsk källskatt på utdelningar.

Det tar vanligtvis flera år att få tillbaka dessa pengar, vilket är viktigt att känna till. Men det är absolut rekommenderat att ha utländska aktier på en kapitalförsäkring av den anledningen, om du på enklast möjliga sätt vill kunna få tillbaka pengar från utländsk källskatt på utdelningar. Alternativet om du har ISK, är att själv ansöka om avräkning för utländsk källskatt hos Skatteverket.


Här hittar du fler artiklar om aktier!

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg