NYSE och NASDAQ – Börserna i USA


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Du som handlar med utländska aktier kanske har märkt att det finns två börser i USA:

  • NYSE (New York Stock Exchange)
  • NASDAQ (ursprungligen från den engelska akronymen National Association of Securities Dealers Automated Quotations.)
NASDAQ och NYSE skillnader

Eftersom företaget Nasdaqs nordiska avdelning driver en aktiebörs i Stockholm är det mycket möjligt att många svenska investerare är mer bekanta med omnämnanden av Nasdaq (antingen som egennamn eller som akronym med versaler) än av benämningen NYSE.

Genom populärkultur och nyhetsrapporteringar har man samtidigt sannolikt hört benämningen Wall Street otaliga gånger, vilket är namnet på den gata där NYSEs huvudkontor ligger.

I denna artikel kommer vi översiktligt att gå igenom vad NYSE och NASDAQ är och vi kommer även att gå igenom vad som är jämförbart mellan de båda handelsplatserna och vad som skiljer dessa åt.

Vad är NYSE?

NYSE eller New York Stock Exchange är världens största aktiebörs sett till det sammanlagda börsvärdet av dess noterade aktier. Detta sammanlagda börsvärde uppgick i april 2021 till 26.2 biljoner amerikanska dollar fördelat på över 2400 noterade aktiebolag. Denna marknadsplats för aktiehandel ägs av det amerikanska holdingbolaget Intercontinental Exchange och grundades i sin tidigaste form redan 1792.

New York Stock Exchange på Wall Street i USA

På NYSE äger själva aktiehandeln rum i auktionsform där de högsta köpbuden för en aktie matchas mot de lägsta säljbuden. Denna förmedling av affärer äger kontinuerligt rum under handelstid med hjälp av särskilda mäklare.

Mycket av det som sker på NYSE sker numera automatiskt med hjälp av elektroniska hjälpmedel. Det innefattar till exempel:

  • Matchning av köpare och säljare
  • Prissättning för både köp- och säljpriser
  • Reglering tillgängliga aktier för köp och sälj

Det finns dock fortfarande aktiemäklare på plats som kan vara involverade i vissa aktieaffärer, från golvet på Wall Street. Men bilden är väldigt olik den du kanske sett från gamla videoklipp från Wall Street, med rum sprängfyllda med mäklare som överröstar varandra.

Översiktligt skulle man kunna säga att det från investeringshåll ofta ses på NYSE som en marknadsplats för handel i välbeprövade företag som har haft starka och ofta marknadsledande ställningar i årtionden och som beräknas kunna fortsätta med detta under en betydande överskådlig framtid.

Denna typ av företag kan ofta benämnas som “Blue Chip Companies”, vilket då allmänt syftar på företag som är välkända och väletablerade med högt börsvärde, och som ofta är ledande inom sitt affärsområde.

Vad är NASDAQ?

Med benämningen Nasdaq/NASDAQ kan man både syfta på företaget Nasdaq, Inc. som driver aktiebörser som är baserade i tre amerikanska städer samt i sju europeiska sådana, däribland Stockholm. Sedan kan man också syfta på den New York-baserade NASDAQ-börsen som är världens näst största aktiebörs, efter NYSE, sett till sammanlagt börsvärde.

I denna artikel är det den New York-baserade NASDAQ-börsen som vi behandlar, men det är utifrån ett svenskt perspektiv bra att inledningsvis ha fått detta nämnt för att minska risken för begreppsmässig förvirring i sammanhanget.

NASDAQ huvudkontor USA

NASDAQ innehåller över 3500 noterade företag, och det sammanlagda börsvärdet för dess aktier har under 2021 uppgått till över 19.4 biljoner dollar.

Den ursprungliga NASDAQ-börsen grundades 1971 och baserades på världens första elektroniska system för att presentera marknadsdata kring den förekommande aktiehandeln. Men det dåvarande systemet innefattade ursprungligen inte någon funktionalitet för att faktiskt genomföra de aktuella transaktionerna elektroniskt.

Den samtida handeln på NASDAQ äger i stort sett rum genom att den förmedlas av värdepappershandlare som helt och hållet elektroniskt ställer upp sina handelsvillkor så att systemet automatiskt kan matcha dessa.

Dessa värdepappershandlare skall då vara beredda både på att sälja av sina depåer eller köpa in värdepapper till dessa villkor. Motivationen till att vara med i en sådan överenskommelse bygger på möjligheten att göra vinst på skillnaden i de noterade köp- och säljpriserna för den aktuella aktien (så kallad spread).

Aktieutbudet på NASDAQ-börsen innehåller bland annat många av de stora techbolagen och e-handelsjättarna såsom Microsoft, Facebook (Meta), Amazon och Google.

Från investerarhåll kan man vidare allmänt beskriva marknaden på NASDAQ som att aktieutbudet är mer volatilt (aktiekurserna är mer lättrörliga) och det skulle allmänt kunna sägas finnas en större tonvikt på tillväxtorienterade företag här.

Vad är skillnaden på NYSE och NASDAQ?

Kortfattat kan man säga i generella drag:

  • Bolagen på NYSE är ofta större bolag med längre historik och stadiga vinster.
  • Bolagen på NASDAQ är oftare tillväxtbolag, mer fokuserade på tillväxt än vinst.
  • NYSE fungerar mer likt en aktion med bud mellan köpare och säljare.
  • NASDAQ fungerar som en mellanhand mellan olika banker och mäklare som handlar åt sina kunder.

För privata investerare som investerar i enstaka aktier är det ofta inte nödvändigtvis av någon större vikt att huvudsakligen betona ifall en viss aktie är noterad på NYSE eller på NASDAQ. Sannolikt är man mest intresserad av specifika aktier på dessa börser utifrån vad man själv känner till om de aktuella företagen och deras förväntade utveckling. Utifrån de enskilda beskrivningarna av de båda börserna går det dock att ytterligare betona lite utifrån vad som redan börjat att framgå där.

Ifråga om hur länge de båda börserna funnits så är NYSE den stora traditionalisten med en lång historia och kontinuitet av mer traditionellt mäkleri. Avgifterna för att kvarstå som ett noterat bolag på NYSE är ofta märkbart högre jämfört med NASDAQ, vilket sannolikt leder till att nya noteringar på denna aktiebörs oftast får förutsättas vara genomtänkta och att företagsplaneringen i dessa sammanhang då är långsiktig.

Eftersom en stor del av de noterade företagen här är ekonomiskt hållbara och välplanerade verksamheter som har varit framgångsrika under lång tid och förväntas fortsätta vara det under lång tid, så kan man utifrån en översiktlig beskrivning se aktieutbudet här som ett kvalitetsutbud ifråga om långsiktiga investeringar. Sedan bör man förstås som alltid se till att göra så individuella bedömningar som möjligt både ifråga om branscher och individuella företag, särskilt om man i övrigt redan är någorlunda obekant med t.ex. amerikansk aktiemarknad.

NASDAQ är då i den relativa bemärkelsen betydligt mycket mer av en nykomling, och även betoningen på att man redan från tiden för grundandet har använt sig av automatiserad och elektronisk teknik gör att denna aktiebörs får en prägel av att vända sig till både företag och handlare med en betoning på teknologi och på handels- och affärsstrategier som går att mäta och värdera utifrån ren sifferbaserad statistik snarare än direkt kännedom om företagen.

Ifråga om den direkta representationen mellan företag, aktiemäklare och aktiehandlare har NYSE-mäklarna generellt sett ofta en påtagligt starkare koppling av att de personligen representerar de företag vars aktier de förmedlar i sina tjänster. Detta förstärker inriktningen av dess noterade företag som något som man investerar i utifrån att man tror på och vill investera i själva företagsverksamheten och inte bara spekulerar i aktiernas kursrörelser.

I andra riktningen blir karaktären på NASDAQ då jämförelsevis sådan att man kan komma att se det som att man i något större utsträckning här spekulerar i tillväxt, i kommande förväntade vinster samt i nyare branscher som man inte lika självklart kommer att kunna veta hur dessa skall utveckla sig över tid.

Den tredjedel av de noterade företagen på NASDAQ med lägst börsvärde, är betydligt mindre än de andra börsnoterade bolagen. Det är alltså en betydligt större skillnad mellan de små och de stora bolagen på NASDAQ, än det är på NYSE.

Att det är så, ger också större potential till företeelser som aktiehyper och aktieraketer, men samtidigt också till aktiebubblor, samt till att enskilda aktier också skulle kunna komma att rasa med stor hastighet. Det är helt enkelt ofta betydligt mer volatilt på NASDAQ.

Avslutningsvis

För dig som privatsparare som handlar aktier gör det ingen större skillnad om en aktie handlas på NYSE eller NASDAQ. Men det kan vara intressant att känna till skillnaderna.

Rent praktiskt blir det nog till en början lättast att försöka se såväl NYSE och NASDAQ som två olika marknadssegment ifråga om inriktning samt karaktär, och därefter försöka bilda sig lite av en egen uppfattning kring detta. Därefter kan man förslagsvis börja se om man kan lyckas urskilja olika verksamhetsområden och trender på de respektive börserna.


För investeringar rekommenderar jag följande tjänster. Avanza och Nordnet för aktiehandel och vissa billiga indexfonder. SAVR (läs recension) för bästa pris på de flesta aktivt förvaltade fonderna. SigmaStocks (läs recension) för passivt investerande i aktier.

Öppna gratis konto hos:

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg