Stagflation – när inflation och stagnation infaller samtidigt


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Stagflation är ett relativt ovanligt fenomen som inträffar när inflation och stagnation inträffar samtidigt.

Men hur uppstår stagflation och hur kan man åtgärda problemet? Hur påverkas ekonomin av stagflation och vad var det egentligen som föranledde stagflationen under krisen på 70-talet?

Ovanstående frågor ska vi reda ut och besvara i följande artikel.

Vad menas med stagflation?

Vad är stagflation?

Stagflation är ett nationalekonomiskt begrepp som slagits samman av stagnation och inflation och beskriver helt enkelt den situation som uppstår då inflation och stagnation (avmattning eller nedgång i ekonomin) inträffar samtidigt.

Stagflation innebär alltså en avsaknad av ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet och stigande inflation. Med andra ord: prisnivån stiger och pengarnas värde minskar samtidigt som landet ifråga möter en nedgående trend gällande den ekonomiska tillväxten.

Hög tillväxt följs av vanligtvis av hög inflation och vice versa. Stagflation däremot är en underlig situation då inflation istället sammanfaller med låg ekonomisk tillväxt.

När den årliga ekonomiska tillväxten är lägre än 2-3% brukar det definieras som stagflation.

Hur uppstår stagflation?

Stagflation kan uppstå på grund av olika orsaker, ofta i kombination. Nedanstående har vi listat en rad orsaker som kan leda till stagflation.

  • Låg eller icke existerande ekonomisk tillväxt.
  • Hög arbetslöshet.
  • Inflation och/eller höga priser på nödvändiga varor.

Faktorer som inflation och avsaknad av ekonomisk tillväxt känner vi redan till vid det här laget, men en annan bidragande orsak till stagflation kan vara brist på en nödvändig vara som landet ifråga är beroende av, alternativt att priset på varan skenar iväg. Dessa två scenarion sammanfaller ofta eftersom priset på bristvaror vanligtvis stiger automatiskt.

Det skenande oljepriset under 70-talet ledde exempelvis till att många verksamheter helt enkelt inte hade råd att köpa in så mycket olja som krävdes för att hålla igång produktionen. 

Stagflation kan även uppstå till följd av att att ett land trycker upp stora mängder pengar (vilket ofta leder till inflation) samtidigt som marknaden för varor och tjänster regleras, eller utbudet plötsligt minskar kraftigt, vilket i sin tur kan leda till stagnation.

Hur åtgärdar man stagflation?

Stagflation är en komplex situation som inte har en given lösning, då de negativa sidorna av både hög- och lågkonjunktur kombineras. Att åtgärda inflation eller stagnation var för sig är lättare, men när dessa två kombineras och dessutom sker samtidigt är det väldigt svårt att lösa situationen.

Detta beror på att de två begreppen motsäger varandra. De politiska åtgärder som vanligtvis vidtas för att dämpa inflation kan också kan leda till exempelvis ökad arbetslöshet. Å andra sidan fortsätter inflationen att vara hög om åtgärder inte vidtas.

Om man stimulerar ekonomin eldar man också på inflationen och försöker man strypa inflationen blir ekonomin istället lidande i en redan svår situation.

Det skapas alltså en ond cirkel där det är svårt att stabilisera BNP och prisnivåerna samtidigt eftersom åtgärderna för det ena fenomenet har negativa konsekvenser för det andra och vice versa.

Styrräntan, som i vanliga fall är centralbankernas huvudsakliga penningpolitiska vapen, är därför inte särskilt effektiv när det kommer till att upphäva effekten av stagflation.

Det är alltså svårt att lösa en stagflation när den väl har uppstått. Den mest effektiva metoden är därför att arbeta förebyggande och öka landets produktivitet eftersom ökad produktivitet leder till fler jobb och minskad arbetslöshet.

En annan förebyggande åtgärd är att göra sig mindre beroende av varor som exempelvis olja, eftersom just oljepriset är något som kan ge upphov till stagflation.

Hur påverkas ekonomin av stagflation?

Effekterna av stagflation är uteslutande negativa. Varken hög arbetslöshet, dålig ekonomisk tillväxt eller hög inflation är gynnsamt för en ekonomi och i synnerhet inte när dessa scenarion inträffar samtidigt.

När stagflation väl har uppstått kan det dessutom vara väldigt svårt att få bukt på situationen som lätt leder till en negativ spiral då arbetslösheten och inflationen ökar samtidigt som den ekonomiska utvecklingen fortsätter att mattas av.

En konsekvens av detta är att det kan bli dyrare att tillverka varor vilket kan leda till att företag tvingas läggas ner, alternativt slås ihop med andra verksamheter. Försvagad köpkraft och ännu högre arbetslöshet är två konsekvenser kan uppstå till följd av detta.

Stagflation under krisen på 70-talet

Under 70-talet genomled världsekonomin stagflation då hög arbetslöshet i västvärlden sammanföll med hög inflation. I typiska konjunkturcykler brukar arbetslösheten öka i samband med lågkonjunkturer när inflationen är låg och sjunka vid högkonjukturer då inflationen istället är hög.

70-talskrisen resulterade i en ny typ av ekonomiskt tillstånd, som var helt olikt de konjunktursvängningar som förekommit under tidigare decennier. Arbetslösheten ökade, samtidigt som inflationen var fortsatt hög, vilket ledde till stagflation.

Stagflationen under 70-talskrisen föranleddes av flera orsaker. En av de huvudsakliga anledningarna var att Bretton Woods-systemet, som tidigare hade fungerat som en stabilisator för ekonomin, föll samman. Dessutom tredubblades oljepriset till följd av en oljekris och världens börser sjönk. USA, som precis kunnat lägga Vietnamkriget bakom sig, var mer beroende av olja och oljebolagen än någonsin tidigare.

Denna lågkonjunktur spred sig sedan till andra branscher i form av stålkrisen och varvskrisen. I slutet av 70-talet trappades krisen upp ytterligare då petroleumpriserna sköt i höjden på grund av oroligheterna i Mellanöstern i samband med den iranska revolutionen – och en ny oljekris var ett faktum.

Sammanfattning

  • Stagflation är ett fenomen som inträffar när inflation och stagnation infaller samtidigt, vilket innebär att den allmänna prisnivån stiger samtidigt som den ekonomiska tillväxten stannar av.
  • Stagflation är uteslutande negativt för en ekonomi.
  • Stagflation orsakas främst av 3 faktorer: 1) låg eller avstannad tillväxt 2) hög arbetslöshet 3) inflation och/eller höga priser på nödvändiga varor.
  • Att använda de vanliga penningpolitiska vapnen, som exempelvis att reglera styrräntan, fungerar inte för att att upphäva effekten av stagflation.
  • Det är svårt att åtgärda stagflation eftersom åtgärderna för det ena fenomenet (inflation) har negativa konsekvenser för det andra (låg tillväxt) och vice versa.
  • Det är lättare att förebygga än att åtgärda stagflation genom 1) ökad produktivitet och 2) göra sig mindre beroende av produkter som exempelvis olja.
  • Under 70-talet drabbades världsekonomin av stagflation vilken föranleddes av bland annat att Bretton Woods-systemet föll samman samt skenande oljepriser.

Se även vår artikel om hyperinflation!

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg