Vad är balansräkning?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

En balansräkning måste finnas med i ett företags årsredovisning och det finns reglerat i årsredovisningslagen precis hur en balansräkning ska vara uppställd. Det kan i detaljerna skilja sig lite åt, beroende på företagsform och regelverk men grundprincipen är densamma.

Balansräkning förklaring

En balansräkning visar ett företags ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Balansräkningen har två sidor och precis som namnet avslöjar så måste dessa två sidor balansera. Den ena sidan visar ett företags tillgångar, medan den andra sidan visar eget kapital och skulder. Det egna kapitalet är summan av tillgångar minus skulder.

Förutom balansräkningen så finns det även något som kallas resultaträkning, det är viktigt att förstå hur dessa två hänger ihop för att kunna se helheten.

En yrkesgrupp som har stenkoll på balansräkningen, är redovisningsekonomen. Här kan du läsa allt om yrket och utbildningen till redovisningsekonom!

Vad är resultaträkning?

Resultaträkningen visar ett företags intäkter och kostnader under ett räkenskapsår, vilket oftast är detsamma som ett kalenderår. Medan en balansräkning löper vidare år efter år, så nollas en resultaträkning och börjar om på nytt varje räkenskapsår.

Längst ner på resultaträkningen så visas resultatet, intäkter minus kostnader egentligen. Det beloppet lyfts in i balansräkningen under eget kapital och stärker det egna kapitalet, om det handlar om ett positivt resultat vill säga. Om företaget av olika anledningar gör ett minusresultat, så försvagas och minskar det egna kapitalet.

Delarna i en balansräkning

Detta är de delar som finns med i balansräkningen.

Tillgångar

På tillgångssidan, som kommer först i en balansräkning visas företagets alla tillgångar upp. Företagets samlade förmögenhet helt enkelt. Dessa tillgångar kan bestå av egendom, varulager, pengar, fordringar (skulder som kunder har till företaget) och immateriella tillgångar, tillgångar som inte går att ta på. Till exempel patent, varumärken mm.

Tillgångarna delas även upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Till anläggningstillgångar hör sådana tillgångar som företaget har för avsikt att stadigvarande inneha eller bruka. Det kan ofta röra sig om väldigt lång tid men som minst ett år. Förenklat skulle man kunna säga att övriga tillgångar hör till omsättningstillgångar.

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital består egentligen av två saker. Dels av det kapital som ägarna investerat i företaget. Först genom startkapital och senare genom eventuella kapitaltillskott under tidens gång, och dels av den del av företagets vinster som blivit över efter att utdelningar eller egna uttag är gjorda och som ägarna beslutat att lämna kvar i företaget. Eget kapital kan ses som företagets nettoförmögenhet.

Eget kapital är en form av skuld till aktieägarna men det kan vara lite förvirrande när det redovisas på skuldsidan, alltså med ett minus framför. Man får dock komma ihåg att i det här fallet är dock ett minustecken något bra, ju större minus desto större eget kapital.

Skulder

I balansräkningen visas skulderna upp som långfristiga och kortfristiga skulder. Precis som med tillgångarna så delas även skulderna upp på ett sätt som separerar skulder som företaget har på lång sikt och skulder som ska regleras inom ett år.

Till kortfristiga skulder hör bland annat leverantörsskulder, moms, personalens källskatt och skatteskulder.

Till de långfristiga skulderna hör bland annat banklån. Men det är inte så enkelt att en skuld antingen är långfristig eller kortfristig. Från en långfristig skuld som till exempel ett banklån måste man lyfta ut den del som ska amorteras under det kommande året och då blir den delen av banklånet kortfristig.

För investeringar rekommenderar jag följande tjänster. Avanza och Nordnet för aktiehandel och vissa billiga indexfonder. SAVR (läs recension) för bästa pris på de flesta aktivt förvaltade fonderna. SigmaStocks (läs recension) för passivt investerande i aktier.

Öppna gratis konto hos:

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg