Vad är direktavkastning?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

När ett aktiebolag har börjat att gå med vinst är ett av sätten att använda vinsten på att dela ut delar av den till bolagets aktieägare. Det vanligt förekommande nyckeltalet direktavkastning berättar hur mycket pengar ett aktiebolag delar ut per aktie i förhållande till bolagets aktiekurs.

Det är aktieägarna själva som på bolagets årsstämma beslutar om hur stor utdelningen för det föregående året skall vara. Vanligtvis meddelas utdelningens storlek i samband med bolagets årsredovisning.

I Sverige är det vanligt med utdelning en gång om året, ofta under den senare delen av våren. Det kan däremot förekomma andra frekvenser av utdelningar och de kan också förekomma under andra tider på året.

Dividend yield är aktieutdelning på engelska
Direktavkastning på engelska = dividend yield

Hur räknar man ut direktavkastningen?

Själva formeln för att räkna ut ett företags direktavkastning är enkel:

Utdelning i kronor per aktie / Aktiekurs = Direktavkastning

Exempel:

År 2020 beslutades att Börsbolaget ABs utdelning till sina aktieägare skall vara 32 kronor per aktie (vilket delas ut under våren 2021.)

Vid ett tillfälle under 2021 stod aktiekursen i 276 kr.

Direktavkastningen vid det tillfället blir då:

32 / 276 ≈ 0,116 (avrundat till tre decimaler)

Detta ger 11,6% i direktavkastning.

Vad kan jag utläsa av värdet på direktavkastningen?

Dels bygger direktavkastningens värde på faktiska resultat hos det aktuella företaget och dels bygger den på marknadens förväntningar på företagets utveckling. Betydelsen av värdet på ett företags direktavkastning blir delvis olika beroende på vilken investeringsstrategi man har.

Översiktligt kan dock sägas att eftersom direktavkastningen är omvänt proportionell mot aktiekursen tyder en ökning av direktavkastningen på att marknadens förväntningar på företaget minskar. I andra riktningen tyder en minskning av direktavkastningen på att marknadens förväntningar på företaget ökar.   

Utöver detta spelar själva utdelningarna hos det aktuella företaget stor roll i sammanhanget. Ofta delar ett företag ut delar av sin vinst för att de inte bedömer sig kunna återinvestera hela vinsten på ett fördelaktigt sätt. I andra fall kan utdelningen bero på krav och förväntningar av andra slag från aktieägarna och då kan utdelningarna även vara tillfälliga istället för regelbundet återkommande.  

För att få en fullständig bild av betydelsen kring den aktuella direktavkastningen hos ett specifikt företag bör man därför vara beredd på att ta del av den officiella redovisningen av företagets aktuella utdelningsbelopp.

Om du vill ha ett alternativ till börsen kanske du vill kolla in SaveLend, där du kan investera i krediter. Dessa investeringar följer inte börsen utan brukar ge en mer stabil avkastning. Läs även en recension om SaveLend här!

Är det bra med hög direktavkastning?

Det kan ibland kännas lockande att investera i aktier där direktavkastningen är hög. Det är dock inte alltid en bra investering, utan beror på ett flertal andra faktorer. Det kan till exempel vara så att aktien har gått ner kraftigt i pris för att något negativt hänt i bolaget. Då är det inte säkert att bolaget kommer att fortsätta ha kvar den utdelningen framöver heller.

Det kan också vara så att ett bolag har svårt att hitta sätt att växa eller använda sin kassa och väljer att dela ut nästan hela vinsten. Då finns det risk att vinsten stagnerar eller i värsta fall sjunker på sikt.

Viktigare än hög direktavkastning, för den som vill investera i utdelningsaktier, är oftast att hitta bolag med en stabil utdelning som kunnat upprätthållas över tid. Återkommande stabila och gärna växande utdelningar, är oftast en bättre investering än tillfälligt hög direktavkastning.

För den som inte har en uttalad strategi att investera i utdelningsbolag är det istället totalavkastningen som är det viktigaste, inte hur hög direktavkastningen är.

Hur använder man sig av värdet på direktavkastning i sina investeringar?

Här beror det bland annat på i vilken utsträckning du önskar att ha utdelningarna i de företag du investerar i som en löpande inkomst. Vissa investeringsstrategier går ut på att i stor utsträckning försöka ta hem sina vinster genom utdelningar, till exempel strategin hos många inom FIRE-rörelsen. Med en sådan strategi kan olika företags aktuella direktavkastningar vara ett viktigt nyckeltal att hålla reda på.

Med strategier där man istället främst utgår ifrån kursrörelser och försöker att köpa och sälja aktier vid passande tillfällen kan värdet på ett företags direktavkastning och dess förändring över tid istället vara en indikator på hur mycket företaget återinvesterar av sin vinst. Detta kan i sin tur säga en del om hur dess framtida utveckling skulle kunna tänkas komma att se ut.

Överlag är det bra att skilja på företag vars utdelningar baseras på vinstutveckling som är och kan förväntas fortsätta vara stabil över en längre tid, jämfört med företag som baserar någon enstaka utdelning på en tillfällig vinst eller till exempel på en omstrukturering av något slag.

Sedan förekommer det också aktier som inte har någon aktuell utdelning alls. Detta kan till exempel bero på att bolaget återinvesterar hela vinsten för att kunna växa ytterligare eller på att man ännu inte gör någon vinst. 

Sammanfattning

Värdet på ett bolags direktavkastning kommer av att dess aktieägare har beslutat att dela ut en del av bolagets tillgängliga medel till aktieägarna. En sådan utdelning kan vara återkommande eller av engångskaraktär. Direktavkastningen visar då storleken på en sådan utdelning i förhållande till aktuell aktiekurs.

Direktavkastningens värde bygger på faktiska resultat hos det aktuella företaget och på marknadens förväntningar på företagets utveckling. Förenklat så tyder en ökning av ett företags direktavkastning på att marknadens förväntningar på företaget minskar. Omvänt tyder då en minskning av direktavkastningen på att marknadens förväntningar på företaget ökar.

Beroende på vilken utsträckning man vill ta ut inkomst direkt från utdelningarna hos de företag man investerar i betonar man olika sidor av direktavkastningen. Man kan både vilja förhålla sig till de faktiska beloppen på utdelningarna, men också försöka utläsa vad direktavkastningen säger om förväntad framtida utveckling hos företaget. Oavsett investeringsstrategi är det sedan viktigt att hålla reda på de faktiska anledningarna till att utdelningen ser ut som den gör.

Om är ny inom investeringar kanske du vill läsa om de bästa bankerna för aktiehandel!

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg