Vad är EBITDA?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Begreppet EBITDA är ett nyckeltal som beskriver ett bolags resultat. Det är en akronym som bygger på de engelska orden: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.

Kuber med bokstäver bildar ordet EBITDA

Det vi mäter med nyckeltalet är alltså bolagets rörelseresultat (EBIT), innan räntor, skatter, avskrivningar samt nedskrivningar.

Vi kan förtydliga innebörden av detta genom att gå igenom de olika delarna.

  • Earnings = Vinsten
  • Before = Innan
  • Interest, (Räntor) = Bolagets lån och räntekostnader
  • Taxes, (Skatter) = Skattekostnaderna varierar mellan branscher, mellan olika länder osv.
  • Depreciation, (Avskrivningar) = Fastigheter, maskiner, kontorsutrustning med mera minskar i värde och bokförs som avskrivningar
  • Amortization = De avskrivningar som görs på goodwill, till exempel licenser, värdet på ett varumärke eller värdet på ett hyreskontrakt.

Artikeln i korta drag:

EBITDA är ett mått på rörelseresultatet (EBIT) borträknat alla former av avskrivningar. Man tar alltså inte hänsyn till värdeminskning av bolagets materiella och immateriella egendomar.

Användandet av EBITDA är omstritt och Warren Buffett är känd för att ogilla det. Han menar att det är ett påhittat begrepp som inte säger något om bolagets faktiska resultat.

EBITDA används ofta som ett mått på ett bolags lönsamhet. Det ger ett tydligare fokus på bolagets kassaflöde och förmåga att betala av sina skulder.


Hur används EBITDA?

Ibland används EBITDA som ett mått på ett bolags ekonomiska resultat. Det kan dock bli lite vilseledande eftersom det kan variera mycket. Olika bolags resultat påverkas olika mycket av räntor, avskrivningar och så vidare. Det kan i vissa fall vara stor skillnad på resultaten EBITDA och EBIT.

Samtidigt är EBITDA ett bra mått för att rikta in sig enbart på bolagets intjäningsförmåga. Det ger en väldigt bra bild av vad bolaget är kapabelt till att tjäna. EBITDA kan vara ett mer rättvist sätt att jämföra bolags vinstutveckling, eftersom det bortser från många externa faktorer som kan vara svåra att påverka.

Det råder delade meningar kring huruvida EBITDA är ett lämpligt mått att använda vid bolagsanalys. Världens främste investerare Warren Buffett är känd för att ogilla när företag talar om EBITDA. Han menar att det ofta används som ett sätt att förklä de finansiella resultaten och att företag använder det för att snygga till siffrorna. Buffett har till och med gått så långt som att säga att det troligtvis förekommer mer bedrägerier bland gruppen företag som använder sig av EBITDA i sina redovisningar, än de som inte gör det.


”Referenser till EBITDA får oss att rysa – tror ledningen att tandfen betalar för anläggningskostnaderna?”

Warren Buffett från Berkshire Hathaways årsrapport år 2000 (min översättning)

I USA måste alla börsnoterade företag följa det som kallas för GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), som är ett regelverk för hur bokföringen ska utföras. Det finns inget krav på att EBITDA måste anges enligt GAAP, även om det går att räkna ut EBITDA. Det kan göras genom att helt enkelt börja bakifrån:

Resultat + Räntekostnader + Skatt + Avskrivningar = EBITDA

När började EBITDA användas?

EBITDA började användas på 1980-talet. Det var i samband med att investerare med stor belåning köpte upp krisdrabbade företag, i så kallade Leveraged Buyouts (LBO). Dessa investerare använde sig ofta av EBITDA för att räkna ut huruvida förvärven skulle kunna generera tillräckligt med intäkter för att betala av räntorna på investeringen. Om EBITDA hos bolaget beräknades täcka upp för räntekostnaderna med god marginal, kunde det vara tillräckligt för att göra förvärvet.

Under IT-boomen under senare delen av 1990-talet fick EBITDA ytterligare en förstärkt popularitet. Vid den tidpunkten var det vanligt att bolag hade gjort många förvärv och därav hade stora andelar goodwill inskrivet i sina balansräkningar. Skulle avskrivningar göras på detta blev resultatet sämre, och därför valde man att använda EBITDA som gav ett attraktivare mått på resultatet.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg