Vad är en ängelinvesterare? Allt du behöver veta om affärsänglar


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Ängelinvesterare illustrerad

En ängelinvesterare eller affärsängel är en person som med privata medel investerar i nystartade företag med tillväxtpotential. Oftast innefattar en sådan investering även att ängelinvesteraren bidrar med egen kunskap och erfarenhet, samt affärskontakter inom aktuellt branschområde.

En efterfrågan på detta slags investering uppstår ofta när ett företags grundare uttömt sina egna personliga medel samt möjligheten att till exempel låna av familj och vänner. Detta i kombination med att man inte lyckats etablera sig tillräckligt för att väcka intresse hos större riskkapitalister eller för att kunna få något större banklån.

Utifrån sådana förutsättningar kan affärsänglar antingen enskilt eller i grupp investera i det aktuella företaget. Sker investeringen i grupp delar ett antal ängelinvesterare gemensamt på den ekonomiska risken och företräds av en eller ett fåtal av gruppens medlemmar. Detta kallas för syndikering och en sådan grupp benämns som ett syndikat.

Sådana investeringar kan utgöra huvuddelen eller helheten av en ängelinvesterare affärsstrategi. Sedan förekommer det också upplägg där personer som huvudsakligen investerar utifrån andra metoder kan ta sig an någon enstaka investering som affärsängel som ett högriskkomplement till sina övriga investeringar.  

Vilka affärsförutsättningar har en ängelinvesterare?

Med svenska mått mätt är det en vanlig uppfattning att en affärsängel bör få vara beredd på att kunna ställa upp med en investering på åtminstone runt 250.000 kr per företag som personen investerar i. För större aktörer, vilka ofta återfinns utomlands, är det inte ovanligt att siffran kan gå upp mot motsvarande någon miljon i svensk valuta. För detta får ängelinvesteraren som motprestation en viss andel av ägandet i företaget, vilket till exempel kan röra sig om mellan 10-30%.

Eftersom detta slags investeringar generellt är att betrakta som högriskinvesteringar är det vanligt att affärsänglar sprider sina risker genom att investera i flera företag samtidigt. Detta kan ofta innebära att en ängelinvesterare siktar på att ha investeringar i upp emot åtminstone 10 stycken olika företag åt gången där nya investeringar görs med varierande mellanrum i tid och i relation till personerna avslutar tidigare investeringar.

Investeringshorisonten är ofta att ängelinvesteraren letar efter företag med rimliga förutsättningar att ge tillbaka investeringen flera gånger om sett till en viss tidsperiod. Detta kan till exempel innebära att en affärsängel letar efter företag som denne bedömer ha rimliga förutsättningar att kunna ge tillbaka åtminstone tio gånger det investerade beloppet under fem års tid.

Utifrån högriskkaraktären på denna typ av investeringar är det sannolikt att några företag som en ängelinvesterare investerar i kommer att misslyckas. Detta ger resultatet att pengarna som affärsängeln har investerat just där kommer att gå förlorade utöver möjligheten att använda förlusten som grund för skatteavdrag. Av denna anledning är det av avgörande betydelse att de faktiska vinsterna blir tillräckligt stora för att kunna motivera risknivån på investeringarna.

Varför väljer vissa personer att gå in som just ängelinvesterare?

Anledningarna och motiven till att gå in som affärsängel i olika företag kan variera. I någon utsträckning finns så klart perspektivet av att man gör det som en högriskinvestering med potential till stor vinst.

Utöver detta kan övriga motiv inkludera att man finner en tillfredsställelse i att kunna hjälpa andra till framgångsrikt företagande, man känner någonting särskilt inför det aktuella företaget eller branschen som man investerar inom, det är ett sätt att skapa jobb för sig själv och man kan uppleva att man bidrar med samhällsnytta av olika slag.   

Vilket inflytande får en ängelinvesterare i företagen som de investerar i?

Det direkta inflytandet som en ängelinvesterare får i sina företag är i många fall störst i de tidigare skedena av företagens utveckling. Eftersom affärsängeln utöver investerat kapital också erbjuder kunskap och kompetens kommer det att förekomma ett naturligt inflytande i bolaget så länge affärsängeln engagerar sig i detta och kunskapen är till nytta för sammanhanget.

Här talar flertalet affärsänglar om att det för dem både kan finnas en särskild tillfredsställelse och nytta för deras engagemang i företagen att kunna ha direkt tillgång till ett företags VD och bolla tankar och idéer, samt ta del av exakt den information som affärsängeln faktiskt är intresserad av.

När det aktuella företaget längre fram i tiden eventuellt slutligen börsnoteras eller ifall det skulle bli aktuellt för större riskkapitalaktörer att gå in med ytterligare kapital kan det direkta inflytandet hos ängelinvesteraren sedan minska i påtaglig utsträckning.

Detta innebär att en enskild affärsängel kan se möjligheten att realisera sin vinst (vilket kallas att göra en exit) i samband med att det aktuella företaget börsnoteras eller säljs som ett tillfälle att avsluta eller trappa ned sitt personliga engagemang i företaget. Samtidigt kan det också hända att en affärsängel också blir kvar som rådgivare åt företaget eller till exempel som enskild styrelseledamot.

Hur uppstår kontakten mellan en ängelinvesterare och en företagare?

Eftersom det behövs ett någorlunda stort ekonomiskt belopp för att kunna etablera sig som ängelinvesterare är det oftast så att denna part redan är aktiv i olika affärssammanhang och har någon form av affärsnätverk.

Det är långt ifrån alla affärsänglar som annonserar sin investeringsverksamhet offentligt, så ett enkelt första steg för den som är intresserad av detta slags finansiering är helt enkelt att fråga ens egna affärskontakter (såväl privatpersoner som till exempel bankkontakter), ifall dessa känner till någon affärsängel.

Ett ytterligare steg är att ta kontakt med ett formellt nätverk för affärsänglar, och bland de allmänna fördelarna av att få kontakt med ett nätverk är att man har potentialen att kunna få tillgång till stora delar av hela nätverkets samlade kompetens. Skulle det vara så att ens inledande kontakt till exempel inte når någon investerare med kunskap inom just ens eget branschområde har man ändå goda möjligheter att vidare kunna bli presenterad för ytterligare personer.

Hos Swedish Private Equity & Venture Capital Association och Connect Sverige finns enormt mycket resurser för entreprenörer som söker att komma i kontakt med riskkapitalister och affärsänglar.

Hur går processen till när kontakten inletts mellan en ängelinvesterare och företagsägare?

Har man kommit så pass långt att båda parter börjar kunna se en reell potential i ett finansieringsprojekt återstår två stora och praktiskt konkreta steg.

Först kommer man att behöva utvärdera och värdera det aktuella företaget. Är man överens om värderingen kommer man därefter att behöva förhandla om hur man skall strukturera själva investeringen.

Ifråga om värderingen kommer man bland annat att utvärdera människorna som äger, arbetar i och i övrigt interagerar med företaget och deras talanger och begåvningar. Man kommer att titta på affärsmodellen, företagets kunder, storleken på dess affärer samt hur återkommande affärerna kommer att förväntas vara.

Sedan tittar man även på det allmänna konjunkturläget, den teknologiska nivån inom både företaget självt och den omkringliggande marknaden, man ser över hur den aktuella konkurrentsituationen ser ut och man ser till att vara uppmärksam på hur olika lagar och övriga regleringar kan komma att påverka företagets verksamhet.

För erfarna investerare är mycket av detta rent självklarheter, och utgör en del av kunskapen som erbjuds i sammanhanget. I andra sammanhang kan detta bli till en läroprocess för båda parter, och ett sätt att dubbelkolla om verksamheten faktiskt har en sådan potential som man tror eller hoppas.

Finner båda parterna att värderingen av företaget är rimlig återstår förhandlingar om hur investeringen skall utformas rent praktiskt. Man behöver vara överens om vilket inflytande och engagemang som affärsängeln skall ha i sammanhanget, hur ägarfördelningen skall gå till ifråga om det tekniska och formella kring sådant som värdepappershantering, samt kring hur man i framtiden räknar med att kunna ta hem vinst genom till exempel börsintroduktion eller försäljning av företaget.

Avslutningsvis

Processen kring att finansiera ett företag genom ängelinvesterare innehåller många steg och det är mycket som skall falla på plats, både ifråga om personligt interagerande och ifråga om kalkyler.

Samtidigt bör en företagare som har tilltro till sin företagsidé och som har drivkraft nog att fortsätta ta nödvändiga steg för att få verksamheten att gå framåt också vara beredd att lära sig det som behövs och skaffa sig nödvändiga kontakter för detta.

Oavsett om du själv är i närheten av en företagssituation som skulle kunna gynnas av en investering från en ängelinvesterare eller ej, är det helt klart finansiellt allmänbildande att känna till hur sådana arbetar.

Ett bra sätt att själv lära sig något är att vara uppmärksam på hur personer som har kommit ytterligare några steg på vägen jämfört med en själv går tillväga. Får du därför möjlighet att lära dig något av någon som själv sysslar med denna typ av investeringar, tag gärna tillfället i akt.

Med detta sagt tillönskas fortsatt lycka till ifråga om dina investeringar!

För investeringar rekommenderar jag följande tjänster. Avanza och Nordnet för aktiehandel och vissa billiga indexfonder. SAVR (läs recension) för bästa pris på de flesta aktivt förvaltade fonderna. SigmaStocks (läs recension) för passivt investerande i aktier.

Öppna gratis konto hos:

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg