Vad är en nyemission?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

En nyemission innebär att ett aktiebolag erbjuder befintliga aktieägare och/eller allmänheten att teckna nya aktier i bolaget för att få in mer kapital till verksamheten. Aktierna vid en nyemission erbjuds oftast till ett lägre pris för att locka fler investerare. 

Nyemission av aktier

Varför görs en nyemission?

Den allra vanligaste orsaken till att en nyemission genomförs är att bolaget är i behov av kapitaltillskott, vilket i sin tur kan bero på flera orsaker. Vanligtvis gör bolag en nyemission i samband med en IPO, alltså när de noteras på börsen för första gången. Men nyemissioner kan även göras av noterade bolag, för att ta in pengar till verksamheten.

Nedan följer en rad motiv till att företag kan behöva få in mer pengar till verksamheten.

  • Undvika att låna pengar
  • Undvika konkurs
  • Reglera likviditetsproblem
  • Finansiera expansion genom ny produkt/tjänst eller nya marknader
  • Finansiera uppköp av annat bolag
  • Finansiera investeringar
  • Förbättra bolagets finansiella ställning

Vad är en offensiv, respektive defensiv, nyemission?

Nyemissioner brukar kategoriseras som offensiva (bra) och defensiva (dåliga) beroende på vad de avser. Nedan förklarar vi de olika begreppen. 

Offensiv nyemission

En offensiv nyemission syftar på en nyemission som görs på grund av positiva förändringar som går hand i hand med bolagets framtidssvision. Mer konkret kan det röra sig om att företaget vill köpa upp ett annat bolag, expandera till nya marknader eller utöka verksamhetens produktionskapacitet genom att till exempel bygga en större fabrik eller investera i ett större varulager.

En offensiv nyemission innebär alltså att bolaget behöver likvida medel för att fortsätta växa och förhoppningsvis generera högre vinster till aktieägarna. 

Ett svenskt bolag som framgångsrikt använt nyemissioner för att göra förvärv, är företaget Embracer. Det bolaget har en väldigt populär aktie inom spelbranschen.

Historiskt sett är det nästan uteslutande offensiva nyemissioner som lönar sig.

Defensiv nyemission

En defensiv nyemission genomförs vanligtvis när bolaget har finansiella problem och brist på kapital. I detta fall rör det sig ofta om att företaget behöver mer likvida medel för att undvika konkurs. 

En defensiv nyemission anses generellt vara en signal på att något är på tok och att företagets finansiella situation är ansträngd. 

Ur investeringsperspektiv bör man undvika bolag som aldrig når sina mål utan ständigt behöver nytt kapital för nya satsningar. Det är inte hållbart att investera i verksamheter som genomför defensiva nyemissioner, och framförallt inte upprepade sådana, då det indikerar att företaget har dålig kontroll över sina finansiella förehavanden.

Vid en eventuell konkurs förlorar man som aktieägare kapital eftersom aktieinnehavet i princip förlorar sitt värde. 

Hur genomförs en nyemission?

En nyemission tar sin början genom att bolagets styrelse skriver ett förslag om att genomföra en nyemission. Detta förslag måste sedan godkännas av antingen styrelsen själva eller genom bolagsstämman. I detta skede anges också huruvida nyemissionen ska genomföras med eller utan företrädesrätt, en så kallad företrädesemission, där befintliga aktieägare har förtur till de nyemitterade aktierna. 

Vid beslut om genomförande av en nyemission påbörjas den så kallade teckningsperioden där företaget informerar aktieägare och allmänhet om möjligheten att teckna fler aktier i bolaget. Intressenterna får sedan anmäla sitt intresse för att kort därefter bli tilldelade sina nya aktier. Efter att köparna betalat för sina aktier registrerar bolaget kapitalökningen hos Bolagsverket.

Vad är en riktad nyemission?

En riktad nyemission är precis som det låter – en emission som riktar sig till en viss grupp av investerare. En riktad nyemission är alltså inte avsedd för allmänheten utan är endast adresserad till utvalda aktörer. Det kan röra sig om existerande aktieägare (då ofta aktieägare med ett större innehav), företagets anställda eller institutioner.

Fördelen med riktade nyemissioner är att de är enkla och okomplicerade att genomföra och därför oftast går snabbt och smidigt. Nackdelen är naturligtvis att dessa exkluderar vissa potentiella investerare. 

För att en riktad nyemission ska ske krävs ett beslut från bolagsstämman med en tydlig majoritet. 

Vad innebär utspädning av aktier vid nyemission?

Utspädning är något som ofta drabbar de aktieägare som befinner sig utanför den riktade nyemissionen. Att fler aktier ges ut innebär att varje enskild aktie kommer att representera en mindre andel av bolaget än vad den gjorde innan genomförandet av nyemissionen.

I vissa fall säljs också aktier i en riktad nyemission till rabatterat pris, vilket resulterar i att de befintliga aktierna minskar i värde. De aktieägare som av olika anledningar inte deltar i nyemissionen får således sina aktier utspädda och deras ägarandel i bolaget minskar. 

En aktieägare som inte deltar i en nyemission äger ju samma antal aktier som tidigare men eftersom det totala antalet aktier ökar vid en nyemission så minskar därmed aktieägares procentuella ägarandel.

Med andra ord skulle man kunna säga att utspädning innebär att det sker en värdeminskning av de befintliga aktierna.

Hur deltar man i en nyemission?

Det finns olika sätt att delta i en nyemission: med eller utan företrädesrätt. Nedan förklarar vi följaktligen skillnaderna mellan att delta i en nyemission med och utan företrädesrätt. 

Med företrädesrätt

Företrädesrätt innebär att man som befintlig aktieägare har företräde till de nyemitterade aktierna. Vid en nyemission har man då automatiskt teckningsrätter (TR) vilket innebär att man har rätt att teckna nya aktier i företaget. 

Vill man delta i nyemissionen och investera i nya aktier i bolaget ser man helt enkelt till att acceptera erbjudandet om att utöka sitt aktieinnehav. 

Om man är intresserad av att delta i nyemissionen, men inte har något aktieinnehav i företaget, kan teckningsrätter, och därmed företrädesrätt, även köpas av andra investerare på marknaden.

Om man däremot inte har något intresse av att delta i nyemissionen behöver man sälja sina teckningsrätter innan sista handelsdagen då dessa förlorar sitt värde därefter. 

Teckningsrelationen visar hur många existerande aktier som krävs för att få köpa ett visst antal nyemitterade aktier i bolaget. En teckningsrelation om 1:2 innebär att man får teckna 1 ny aktie per 2 befintliga aktier. 

Hur stor del av teckningsrätterna som man vill utnyttja avgör man själv och det är fullt möjligt att teckna ett visst antal aktier för att sedan sälja resten av teckningsrätterna. 

Utan företrädesrätt

Om man saknar aktieinnehav i bolaget, och heller inte vill köpa teckningsrätter över marknaden, kan man anmäla sitt intresse för att teckna nya aktier utan företräde.

Saknar man företrädesrätt finns det dock ingen garanti för att man blir tilldelad några aktier och man får endast chans till köp om inte alla aktier tecknas med företrädesrätt. I detta scenario är det bolagsstyrelsen som bestämmer hur tilldelningen av dessa återstående aktier ska ske. 

Ska man delta i en nyemission om man får chansen?

Innan man bestämmer sig för att delta i en nyemission bör man förstå motiven bakom emissionen. Huruvida det är en offensiv eller defensiv nyemission är allt som oftast det som avgör om det är en bra affär, men hur bolaget planerar att använda kapitalinflödet spelar också en betydande roll.

Det är alltså av yttersta vikt att vara införstådd med varför företaget önskar få in mer kapital och till vad dessa pengar ska användas. Därför bör man följa bolagets förehavanden noggrant för att bilda sig en uppfattning om situationen de befinner sig i. 

En nyemission med hög teckningskurs och med syftet att finansiera någon typ av expansion eller tillväxt brukar aktiemarknaden se som positiv. En kraftigt rabatterad teckningskurs däremot är ofta ett illavarslande tecken och innebär allt som oftast att företaget har dålig lönsamhet och/eller höga skulder och helt enkelt försöker undvika konkurs.

För investeringar rekommenderar jag följande tjänster. Avanza och Nordnet för aktiehandel och vissa billiga indexfonder. SAVR (läs recension) för bästa pris på de flesta aktivt förvaltade fonderna. SigmaStocks (läs recension) för passivt investerande i aktier.

Öppna gratis konto hos:

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg