Vad är P/B-tal och vad säger det? Förklaring av nyckeltalet


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

P/B-talet är ett viktigt nyckeltal inom fundamental aktieanalys, inför en eventuell investering på börsen och används som en indikator på huruvida en aktie är över -eller undervärderad. 

Vad är PB Tal

I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i P/B-tal och dess innebörd. Vad är egentligen P/B-tal och hur räknas det ut? Hur tolkar man P/B-värdet och vad är ett bra respektive dåligt sådant? Vad innebär ett negativt P/B-tal? Och vad betyder P/B-tang?

Ovanstående frågor kommer att besvaras i följande artikel följt av tillhörande uträkningsexempel.

Vad är P/B-tal?

P/B är en förkortning av engelskans price-to-book value och kan översättas till pris per aktie/eget kapital per aktie. P/B-tal fungerar alltså som ett sätt att jämföra aktiepriset på börsen mot bolagets bokförda värde. Det bokförda värdet definieras som tillgångar minus skulder och finns att hitta i balansräkningen i bolagsrapporten.

P/B-tal är ett nyckeltal som definierar hur aktien prissätts i förhållande till bolagets bokförda tillgångar och ger således investerare en uppfattning om vad man får för sina pengar och huruvida aktien är köpvärd.

Vid en investering i aktier köper man som bekant en andel av ett bolag som emitterat dessa aktier mot aktiebörsen, vilket också innebär att man har rätt att ta del av bolagets framtida vinster. En förutsättning för att bolag ska kunna betala ut vinst till sina aktieägare är dock att de behandlar sina tillgångar väl.

Hur räknar man ut P/B-tal?

P/B-värdet räknas ut genom att dividera aktiekursen med eget kapital per aktie:

P/B = aktiekurs / eget kapital per aktie

“Eget kapital” definieras alltså som tillgångar minus skulder, och benämns även som det bokförda värdet.

Exempel:

En investerare vill köpa aktier i bolag X. Priset per aktie ligger på 110 kronor.

Värdet på bolagets egna kapital per aktie ligger på 90 kronor.

Aktiekurs: 110 kronor

Eget kapital per aktie: 90 kronor

P/B-värde: 110 / 90 = 1,22

P/B-talet är alltså 1,22.

Hur tolkar man P/B-talet?

Rent konkret så visar P/B-talet hur mycket det kostar att köpa 1 krona i bolaget. I ovan nämnda exempel skulle man alltså kunna köpa 1 krona i bolaget för 1,22 kronor.

P/B-talet är ett av många nyckeltal som mäter hur börsen värderar bolaget för tillfället, det vill säga huruvida det är högt eller lågt värderat i relation till vad balansräkningen visar.

Ett högt P/B-tal kan innebära att aktien är övervärderad då det egna kapitalet inte motiverar aktiekursens höga värdering. Ett lågt P/B-tal indikerar däremot att aktien är undervärderad på börsen vilket ofta är synonymt med ett bra köpläge.

Aktiebolaget ifråga är själva ansvariga för värderingen av sina materiella och immateriella tillgångar. För att P/B-talet ska vara så relevant och användbart som möjligt är det av yttersta vikt att vara uppmärksam på hur bolagets tillgångar värderas.

Nedan har vi listat ett antal scenarion där P/B-talet kan vara missvisande.

  • Bolag som äger mycket skog, exempelvis SCA, kan ha problem med att värdera sina tillgångar just på grund av att de materiella tillgångarna är så pass stora. Därmed kan man inte lita blint på att tillgångarna har bokförts på ett korrekt sätt.
  • Konsultbolag, som har sitt största mervärde i sina anställda, är svåra att värdera rent bokföringsmässigt. Denna typ av värde syns alltså inte i balansräkningen.
  • Höga P/B-tal är inte ovanliga under stigande konjunktur. Ett högt P/B-tal behöver dock inte betyda att kursen inte kommer att fortsätta uppåt och vice versa om P/B-talet är lågt.

För att kunna göra en relevant bedömning rekommenderar vi att kombinera P/B-tal med andra nyckeltal för att få en rimlig helhetsbild över värderingen inför eventuella investeringsbeslut.

Vad är ett bra P/B-tal?

Ett lågt P/B-tal är i regel ett bra P/B-tal. Ju lägre talet är, desto mindre betalar man som investerare för att få äga bolagets tillgångar.

Det är dock viktigt att poängtera att vad som anses vara ett bra P/B-tal varierar kraftigt mellan olika branscher och olika typer av företag. Jämför man exempelvis ett fastighetsbolag (som ju har stora tillgångar) med ett konsultbolag (som har betydligt färre tillgångar) så blir jämförelsen av P/B-tal ofta missvisande och irrelevant.

Därför ska P/B-tal för ett visst bolag jämföras med andra företag inom samma bransch för att jämförelsen ska vara relevant.

Ett lågt P/B-tal indikerar generellt sett att aktien är undervärderad och att att köpläget kan anses som bra och fördelaktigt.

Vad är ett dåligt P/B-tal?

Som vi redan har konstaterat så är ett lågt P/B-tal eftersträvansvärt, vilket gör att man lätt kan dra slutsatsen att ett högt P/B-tal är ett dåligt sådant. Detta stämmer i många fall, men det finns vissa undantag.

Ett högt P/B-tal kan exempelvis indikera höga förväntningar på bolagets framtid vilket naturligtvis inte bör ses som något negativt. Ett högt P/B-tal behöver inte heller nödvändigtvis vara något negativt om man som investerare har goda skäl att tro att det finns dolda värden i bolaget.

Vad innebär ett negativt P/B-tal?

Ett negativt P/B-tal, det vill säga en kvot under 0, indikerar att bolaget har en negativ avkastning på sina tillgångar. De kan till exempel ha större skulder än tillgångar. I ett sådant fall bör man utvärdera vad detta beror på. Endast PB-talet säger inte så mycket i detta fall, utan måste undersökas närmare för det specifika bolaget.

Om bolaget har en negativ avkastning på sina tillgångar så finns fortfarande möjligheten till starkare avkastning, exempelvis om bolaget tillsätter en ny ledning eller en ny strategi. Man bör dock vara mycket försiktig när det kommer till att investera i denna typ av företag.

Kristider kan vara en tredje orsak till negativa P/B-tal. Under just kristider har man exempelvis kunnat se negativa P/B-tal hos de flesta banker.

Vad är P/B-tang?

Ett annat nyckeltal är P/B-tang som står för price / tangible book value. P/B-tang skiljer sig från det traditionella P/B-talet genom att man räknar man bort de immateriella tillgångarna som (exempelvis varumärke och goodwill) från eget kapital.

P/B-tang visar alltså hur bolagets eget kapital, immateriella tillgångar exkluderade, värderas av marknaden i förhållande till aktiekursen.

Exempel:

En investerare vill köpa aktier i bolag X. Priset per aktie ligger på 100 kronor.

Värdet på bolagets egna kapital per aktie ligger på 95 kronor.

Bolagets immateriella tillgångar per aktie värderas till 40 kronor.

Aktiekurs: 100 kronor

Eget kapital per aktie: 95 kronor

Immateriella tillgångar per aktie: 40 kronor

P/B-tang: 100 / (95 – 40) = 1,8

P/B-tang är alltså 1,8.

Sammanfattning

  • P/B-tal (price-to-book value) fungerar som ett sätt att jämföra aktiepriset på börsen mot bolagets bokförda värde.
  • P/B-tal är ett nyckeltal som definierar hur aktien prissätts i förhållande till bolagets bokförda tillgångar och ger således investerare en uppfattning om huruvida aktien är köpvärd.
  • För att räkna ut P/B-värde används följande formula: P/B = aktiekurs / eget kapital per aktie.
  • Ett lågt P/B-värde är i regel ett bra PB-tal och vice versa. Dock är det viktigt att vara påläst om bolaget ifråga inför en eventuell investering då olika faktorer kan leda till att PB-talet är missvisande.
  • P/B-tang är ett nyckeltal som visar hur bolagets eget kapital, immateriella tillgångar borträknade, värderas av marknaden i förhållande till aktiekursen.
  • För att räkna ut P/B-tang används följande formula: P/B-tang = aktiekurs / eget kapital per aktie – immateriella tillgångar per aktie.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg