Vad är P/S-tal för någonting?


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

I likhet med begreppet P/E-tal, är P/S-talet ett grundläggande begrepp inom finansiell fundamental analys (en analys baserad på faktiska finansiella resultat). Benämningen P/S-tal kommer av engelskans Price dividerat med Sales (Price-to-sales ratio) och beskriver andelsförhållandet mellan en akties marknadspris och bolagets försäljning (omsättning) per aktie.

Vi skall titta lite närmre på vad ett P/S-tal baseras på, hur man räknar med det samt vilken betydelse det har för ens eget aktiesparande.

Hur räknar man ut ett P/S-tal?

För att räkna ut ett företags P/S-tal tar man helt enkelt aktiens pris och delar detta med bolagets omsättning per aktie.

Aktiekurs / Omsättning per aktie = P/S-tal

Detta kan tydliggöras ytterligare med ett par exempel:

Exempel 1:

Företaget AB:s aktie har kursen 40 kr och omsättning per aktie är 20 kr.

Detta ger 40 / 20 = 2.

P/S-talet blir då 2.

Exempel 2:

Börsbolaget AB:s aktie är noterad till 317,70 kr och dess omsättning per aktie är 82,49 kr.

Detta ger 317,70 / 82,49 = 3,85 (avrundat till två siffror)

P/S-talet blir alltså 3,85.

Vad utläser man av P/S-talet?

I likhet med många övriga nyckeltal kommer ett företags P/S-tal att baseras på marknadens förväntningar på företaget. Ett enkelt sätt att uttrycka det hela på är att säga att ett lågt P/S-tal antingen innebär att aktien antingen är lågt värderad av marknaden, att bolagets omsättning är hög eller en kombination av detta. Ett högt P/S-tal kan å andra sidan betyda att marknaden har höga förväntningar på att företagets omsättning kommer att öka i framtiden.

En första överblick som man kan använda P/S-talen till är att börja med att leta efter aktier som har låga P/S-tal. Då har man goda möjligheter att kunna hitta aktier som i översiktlig bemärkelse skulle kunna sägas vara billiga. Därefter bör man också jämföra aktiernas P/S-tal med andra nyckeltal, gärna sådana som också beskriver företagets vinst.

Man bör även försöka att skaffa sig en överblick över hur utvecklingen kring det aktuella bolagets omsättning ser ut och kan komma förväntas att se ut. Har man till att börja med hittat några aktier med låga P/S-tal som man bedömer har god potential kan man därefter titta på några med högre P/S-tal. Detta gör man då utifrån perspektivet att de högre P/S-talen sannolikt innebär att marknaden som helhet förväntar sig att omsättningen kommer att öka ytterligare i dessa aktier.

Enkelt uttryckt letar man ifråga om P/S-tal ofta i riktning mot aktier med lägre P/S, samtidigt som man är uppmärksam på hur man bedömer att varje aktie kommer att utvecklas ifråga om vinst och omsättning. Varje aktie som man bedömer skulle kunna utvecklas bättre än vad marknaden för tillfället värderar den till skulle då kunna vara en potentiellt god investering. 

Hur använder man P/S-talet i investeringar?

I en analys utifrån P/S-tal bör man tänka på att i första hand jämföra P/S-talen branschvis. Beroende på vilka produkter som säljs och levereras inom en bransch kommer till exempel vinstmarginalerna att se olika ut och detta kommer också att återspeglas i vilka spann som P/S-talen vanligtvis befinner sig inom i olika branscher.

En fördel med P/S-talen som jämförelsemått är att ett företags omsättning alltid redovisas likvärdigt i jämförelse med andra företag. Därför är P/S-talet ett relativt stabilt mått att inkludera i sin analys, men givetvis utifrån förutsättningen att man fortfarande tar hänsyn till andra värden i sin helhetsanalys.

Man kan också väga in hur länge det aktuella bolaget har varit verksamt i jämförelse med andra bolag i samma bransch. Ett nystartat företag kanske inte gör någon vinst alls i dagsläget, och eftersom dess P/E-värde då blir negativt kan företagets P/S-tal få en större relativ betydelse i ett sådant sammanhang. Med ett företag som funnits länge på börsen kan det å andra sidan vara lättare att göra en bedömning kring hur man tror att företagets utveckling kommer att se ut på sikt.

Något som man däremot inte kommer att kunna utläsa utifrån P/S-talen är bland annat information om hur det aktuella företagets tillgångar värderas, hur dess skuldsättning ser ut samt hur den förväntade tillväxten kan komma att se ut. Detta är förstås viktigt att ta hänsyn till och ju större investering du överväger desto viktigare blir det att du ser till att vara så påläst som möjligt. Detta gäller både ifråga om de aktuella företaget du överväger att investera i, samt kring börsanalys i allmänhet.

Vad är ett bra PS-tal?

Som en enkel tumregel kan man säga att ett P/S-tal på mellan 1 och 2 anses vara bra. Är det ännu lägre än så är det riktigt bra. Det skiljer sig dock som sagt mellan branscher. Tittar man på växande bolag i tekniksektorn är det sällan man hittar en aktie som värderas till dessa låga PS-tal. Ta Apple som exempel:

TidpunktPS-tal för Apple
December 20075,63
December 20081,66
December 20143,02
December 20194,96
December 20207,81

Om vi istället tittar på det genomsnittliga PS-talet för ett börsindex som S&P 500, blir det betydligt lägre:

TidpunktPS-tal för S&P 500
December 2007 1,43
December 2008 0,87
December 20141,77
December 20192,28
December 20202,76

Vi kan se att när aktier värderas lägre och framtidsutsikterna ser sämre ut så sjunker PS-talet, till exempel som vid börsnedgången 2008. Vid sommaren 2021 låg PS-talet för S&P 500 på över 3 vilket är historiskt väldigt högt. Högt värderade teknikföretag som till exempel Netflix har under den perioden haft PS-tal på över 8!

Sammanfattning

P/S-talet står alltså för aktiepris i förhållande till ett aktiebolags omsättning. Man använder ofta detta nyckeltal för att utvärdera balansen mellan hur marknadens värdering av företaget ser ut i förhållande till hur utvecklingen av dess omsättning har sett ut och förväntas kunna komma att se ut.

En jämförelse av P/S-tal görs ofta mellan bolag inom samma bransch. I en sådan jämförelse försöker man därefter ofta att hitta företag med låga P/S-tal som också kan förväntas ha en positiv utveckling ifråga om deras omsättning. Alternativt kan man försöka hitta aktier med högre P/S-tal där man gör bedömningen att företagets omsättnings- och vinstutveckling skulle kunna komma att överträffa marknadens förväntningar.

Ett P/S-tal är ett av de mer grundläggande begreppen i fråga om fundamental aktieanalys och därför helt klart värt att lära sig och använda sig av i sina egna investeringsstrategier. I likhet med andra nyckelbegrepp bör ens analyser däremot användas i kombination med annan information.

Ett förslag för den som känner sig ny till ämnet kan vara att se till att man även läser på om betydelsen av till exempel nyckelbegreppet P/E-tal. Därefter kan man börja titta hos en nätmäklare som erbjuder aktuella aktiekurser hur sammanställningarna av P/S-tal och P/E-tal ser ut där. Där du kan handla med aktier kan du oftast se nyckeltal som P/S-tal och jämföra. Kolla in de bästa bankerna för investeringar.

Därefter kan man förslagsvis börja bekanta sig med hur sådant som P/S-tal och P/E-tal har utvecklats över tid inom olika branscher och för olika företag. När du sedan börjar att bli bekväm med detta kan du börja se begrepp som P/S och P/E som verktyg, där du steg för steg lägger till ett nytt verktyg i taget genom att läsa på om det.

När din “verktygslåda” sedan växer till kommer antagligen intresset att börja torrhandla utifrån din tillväxande kunskap att öka och i takt med att din kunskap och erfarenhet växer till kommer du sedan kunna börja ta investeringssteg som passar dina förutsättningar och ta några första steg mot förverkligandet av några av dina investeringsmål.

Om du vill fördjupa dina kunskaper kan du se artiklar om fler nyckeltal och begrepp här.

Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg