Vad gör en revisor? Allt om revisorer och yrket


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

En revisor har till uppgift att granska hur en styrelse förvaltar den verksamhet samma styrelse företräder. Det gäller såväl företag som organisationer och föreningar som är skyldiga att redovisa och förvalta en verksamhet.

En granskning av en revisor ska innehålla en bedömning, som i sin tur ska ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt huruvida verksamheten sköts på ett lagenligt sätt. Rent konkret betyder det en granskning av verksamhetens bokföring och årsredovisning, samt av vd:ns och styrelsens förvaltning.

Kvinnlig revisor granskar bunt med papper

Vad krävs för att vara revisor?

RN, eller Revisorsnämnden, är den instans som i Sverige ansvarar för såväl auktorisation av revisorer som av registrering av revisionsbolag. Det betyder att det krävs en auktorisering från RN för att kalla sig auktoriserad revisor, vilket är en skyddad titel enligt revisorslagen.

Tidigare kunde man välja att bli antingen godkänd eller auktoriserad revisor, men då man valde att ta bort den möjligheten i juni 2013 återstår endast möjligheten att bli auktoriserad revisor.

En auktoriserad revisor har vissa krav på sig för att fortsatt få behålla auktorisation. Dessa krav omfattar bland annat kontinuerlig vidareutbildning samt ett agerande enligt god yrkessed. För att avgöra huruvida en revisor ska få behålla sin auktorisation eller inte granskas revisorn av Revisorsnämnden enligt ovan nämnda kriterier.

Det finns även en möjlighet att agera revisor utan auktorisation, vilket är vanligt i ekonomiska och ideella föreningar, även om det i vissa fall krävs en auktoriserad revisor. Det är dock mer undantag än regel, vilket innebär att i princip vem som helst kan utses till revisor så länge personen ifråga är myndig och inte omfattas av näringsförbud.

Vad är skillnaden mellan revisor och redovisningskonsult?

En relativt vanlig missuppfattning är att en revisor och en redovisningskonsult är ungefär samma sak. Det stämmer alltså inte, då en redovisningskonsult utför redovisningstjänster åt företag och organisationer som i sin tur granskas och verifieras av en revisor.

Exempel på arbetsuppgifter som en redovisningskonsult utför:

 • Registrera fakturor, löner och betalningar
 • Ta fram underlag till bokslut

Exempel på arbetsuppgifter som en revisor utför:

 • Oberoende granskning av redovisningskonsultens bokföring
 • Kvalitetssäkring av verksamheten

Den granskning som sker kallas för revision. Resultatet från denna som ligger till grund för revisionsberättelsen i vilken revisorn intygar att bokföringen är uppställd enligt lagkrav, branschpraxis samt god redovisningssed. Detta gör att revisorn kan ses som en slags garant i förhållandet mellan näringsidkaren och dess kunder, leverantörer och eventuella finansiärer.

Vad händer om revisorn gör fel?

I händelse att revisorn utelämnar eller missar att redogöra för väsentliga felaktigheter i sin revisionsberättelse kan det leda till att revisorn blir skadeståndsskyldig. För att det ska ske ska revisorn ha varit försumlig eller gjort fel som bevisligen orsakar förtaget skador.

Efter avslutad revision skickar Skatteverket en revisionspromemoria i vilken det ska framgå när granskningen har genomförts samt förslag på åtgärder. När promemorian har besvarats fattar Skatteverket beslut om eventuella ändringar avseende skatten.

När behövs en revisor?

Större aktie,- handels- och kommanditbolag har ett krav på sig att utse en auktoriserad revisor eller ett helt revisionsbolag. Oavsett vilket man väljer ska revisorn vara auktoriserad av och registrerad hos RN. Det innebär att revisorn har avlagt revisorsexamen.

Ett aktiebolag har möjlighet att ändra i bolagsordningen på ett sätt som gör att det inte längre finns ett krav på att ha en revisor. En sådan ändring ska upprättas och presenteras av styrelsen i samband med en så kallad kontrollstämma.

Mindre aktiebolag kan välja att inte ha revisor om två av dessa saker stämmer:

 • De har inte fler än 3 anställda
 • De har en balansomslutning på under 1,5 miljoner kronor
 • De har en nettoomsättning under 3 miljoner kronor under något av de senaste två räkenskapsåren

Detta gäller dock inte om moderbolaget ingår i en koncern eller om det finns branschregler som kräver revisor (källa Bolagsverket).

För den som driver eller företräder en ekonomisk förening kvarstår kravet på revisor. Detta krav omfattar såväl bostadsrättsföreningar som ideella föreningar som på grund av näringsverksamhet även är bokföringsskyldiga. Vanligtvis utses revisorn vid en föreningsstämma och oftast är personen ifråga medlem i föreningen. I detta fall används epitetet lekmannarevisor.

Hur mycket kostar det att anlita en revisor?

Det finns ett antal faktorer som kan leda till att kostnaden för en revisor skjuter i höjden och därmed är det i princip omöjligt att ange ett generellt pris. Två faktorer som ganska ofta spelar in är erfarenhet och popularitet, vilket gör att priset kan variera mellan 700 – 1500 kronor per timme för samma jobb.

Med tanke på kostnaden kan det vara bra att lista några aspekter som vanligen upplevs som fördelar med att anlita en revisor.

Fördelar med att anlita en revisor

 • Revisorn kan fungera som en länk mellan klienten och dess intressenter
 • Revisorn kan spela en viktig roll i samverkan med företagets Key Account Manager
 • En stor del av verksamhetens dokumentation kontrolleras och kvalitetssäkras
 • Revisorns granskning ökar trovärdigheten gentemot kreditgivare, leverantörer, myndigheter och kunder

Nackdelar med att anlita en revisor

 • En revisor är generellt sett dyrare att anlita jämfört med en redovisningskonsult
 • En revisor debiterar vanligtvis per timme vilket kan försvåra för den som hellre vill betala ett fast pris/en engångssumma
 • Riktpriset per timme kan variera mellan 700 – 1500 kronor så det gäller att göra sin research noga

Hur blir man revisor?

Den som är intresserad av att arbeta som auktoriserad revisor behöver först och främst skaffa sig en ekonomie kandidatexamen (eller motsvarande fyraårig akademisk utbildning med ekonomisk inriktning).

Utöver denna krävs det minst fem års kvalificerad praktik som mynnar ut i en revisorsexamen.

Detta innebär att en auktoriserad revisor genomgår sex år med teoretisk och praktisk utbildning innan det slutgiltiga provet avläggs i Revisorsinspektionens regi.

Här kan du även läsa om vad som krävs för att bli civilekonom!

Hur mycket tjänar en revisor?

Enligt siffror från fackförbundet Unionen ligger marknadslönen för en extern revisor mellan 35 000 – 50 000 kronor per månad. Exakt hur mycket en revisor tjänar beror oftast på svårighetsnivå, där tumregeln är ju högre svårighetsnivå desto högre lön.

För en extern revisorsassistent, vars arbetsuppgifter bland annat omfattar granskning av rutiner och bokföringsmaterial, ligger månadslönen mellan 29 000 – 38 000 kronor.

Var kan en revisor arbeta?

I Sverige finns det några riktigt stora revisionsbyråer som stadigt växer sig större och som i dagsläget reviderar över hälften av våra största företag. I denna grupp med revisionsbyråer, mer känd som ”The Big Three”, ingår (i skrivande stund):

 • Ernst & Young
 • KPMG Bohlins
 • Öhrlings PricewaterhouseCoopers (Pwc Sverige)

Denna trio sysselsätter mer än hälften av landets auktoriserade revisorer.

Närmast i storleksordningen kommer gruppen ”Next Big Three”, där Deloitte & Touche, Lindebergs Grant Thornton och SET ingår. I den här gruppen går det att skönja en något jämnare fördelning vad gäller storleken på de företag man vanligen reviderar.

Längre ner i kedjan hamnar landets övriga revisionsbyråer, vilka i dagsläget är drygt tusen till antalet. Den här gruppen har främst hand om små och medelstora företag.


Peter Isaksson

Privatinvesterare och familjefar med en passion för aktier, börsen och privatekonomi.

Tidigare inlägg